Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Overlap s.r.o., IČO: 07760191, se sídlem Pobřežní 249/46, 18600 Praha – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 307194 (dále jen „Overlap s.r.o.“), jakožto správce osobních údajů plně respektuje právo na soukromí svých klientů (dále také jen „subjekt údajů“) a s tím související práva, a proto přijala tyto zásady zpracování osobních údajů.

1.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů představují informace pro klienty Overlap s.r.o. o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Overlap s.r.o., včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Overlap s.r.o.

1.3 Overlap s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Vymezení zpracovávaných osobních údajů

2.1 Overlap s.r.o. zpracovává zejména, nikoli však výlučně, tyto osobní údaje:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, u fyzické osoby podnikatele název firmy, DIČ a IČO, sídlo, místo podnikání),
 • kontaktní údaje (klientem uvedená kontaktní či fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. jiný klientem poskytnutý kontaktní údaj),
 • další osobní údaje (např. sociodemografické údaje, údaje o osobních preferencích a chování či lokalizační údaje včetně IP nebo URL adresy).

2.2 Overlap s.r.o. nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé údaje).

2.3 Overlap s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

3. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní tituly

3.1 Overlap s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů zejména, nikoli však výlučně, pro tyto účely:

 • Dodání a poskytnutí a realizace objednané služby
  • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy a fakturaci dodaných služeb.
  • V případě tvorby objednávky Overlap s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, název subjektum, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
  • Overlap s.r.o. dále v souvislosti s poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů), při administraci a vytváření účtů na webu, používání webových aplikací apod.
 • Ochrana práv Overlap s.r.o. v případě sporu s klientem
  • Výše uvedený rozsah osobních údajů je Overlap s.r.o. oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s klientem.
 • Tvorba a evidence obchodních příležitostí a obchodní komunikace
  • Výše uvedené osobní údaje dále Overlap s.r.o. zpracovává v rámci tvorby a evidence obchodních příležitostí a pro realizaci obchodní komunikace.
 • Identifikace klienta
  • V tomto případě dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, a je nezbytné pro splnění právní povinnosti Overlap s.r.o. při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 • Zasílání obchodních sdělení včetně nabídek produktů a služeb Overlap s.r.o. a informací o pořádaných marketingových či jiných akcích prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 • V tomto případě Overlap s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným Overlap s.r.o. prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Overlap s.r.o. zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

4. Zabezpečení a přístup k osobním údajům

4.1 Overlap s.r.o. využívá všech nezbytných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech osobních údajů subjektů údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

4.2 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Overlap s.r.o. a jeho pověřených zaměstnanců zpracovávány také obchodními partnery Overlap s.r.o. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, si Overlap s.r.o. pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

4.3 Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům klientů, jsou či v budoucnu mohou být zejména, nikoli však výlučně:

 • osoby, které pro Overlap s.r.o. zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Overlap s.r.o. pro tyto služby využívá;
 • osoby, kterým Overlap s.r.o. poskytuje údaje za účelem analýzy a měření prodejních aktivit;
 • osoby, které pro Overlap s.r.o. zajišťují některé související služby s poskytováním produktů a služeb Overlap s.r.o. nebo zasíláním obchodních sdělení;
 • obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci společenských a marketingových akcí Overlap s.r.o.;
 • advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek Overlap s.r.o.

4.4 Overlap s.r.o. je dále povinno některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, a to zejména orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním či občanskoprávním řízením.

5. Doba zpracovávání osobních údajů

5.1 Overlap s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

5.2 V případě plnění právních povinností Overlap s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

5.3 V případě, že Overlap s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, popř. do doby odvolání souhlasu subjektem údajů.

6. Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Overlap s.r.o.

6.1 Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou Overlap s.r.o. zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • právo na opravu (právo požadovat, aby Overlap s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);
 • právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Overlap s.r.o. omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Overlap s.r.o. ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Overlap s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovat, aby Overlap s.r.o. osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Overlap s.r.o. zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Overlap s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Možnosti kontaktování Overlap s.r.o.

7.1 V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na Overlap s.r.o. písemně na adrese Pobřežní 249/46, 18600 Praha – Karlín, či na tel. č .608 180 341 nebo e-mailové adrese: overlapsro@gmail.com.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

8.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Overlap s.r.o. www.onlinelab.cz. S těmito zásadami zpracování osobních údajů je subjekt údajů seznámen při uzavírání smlouvy či poskytnutí služby.

8.3 Overlap s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad zpracování osobních údajů. Aktualizované znění je vždy uveřejněno na internetových stránkách Overlap s.r.o. www.onlinelab.cz s uvedením data účinnosti takové změny.

8.4 Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 20. března 2019.

Fakturační údaje

Overlap s.r.o.
Pobřežní 249/46, 18600 Praha – Karlín,
IČO: 07760191, DIČ: CZ07760191

Bankovní spojení Kč:
Fio Banka a.s., 2501557885/2010
IBAN: CZ0220100000002501557885,
BIC: FIOBCZPPXXX

www.overlap.cz

Overlap s.r.o. 2019 - 2021 © Všechna práva vyhrazena | Zásady používání souborů cookie | Zásady zpracování osobních údajů